Promotion / ลดราคา
ร้องเรียน/เสนอแนะการบริการ
โพรบวัดอุณหภูมิ - RTD - TBEI50/TBEID50

ย่านวัด : -80 to +400°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
       -20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000, NTC
สร้างจากวัสดุ : 316L stainless steel
อุณหภูมิการเก็บรักษา: -20 to +80°C
ระดับการป้องกัน: IP65

Datasheet