Promotion / ลดราคา
ร้องเรียน/เสนอแนะการบริการ
โพรบวัดอุณหภูมิ - RTD - TBAJ50/TBAJD50

ย่านวัด : 0 to +250°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000
Probe ทำจากวัสดุ : 316L stainless steel
อุณหภูมิเก็บรักษา: 0 to +80°C

Datasheet