Promotion / ลดราคา
ร้องเรียน/เสนอแนะการบริการ
โพรบวัดอุณหภูมิ - RTD - SFSC50

ย่านวัด: -70°C to +200°C
ชนิดของ sensor: Pt100 class A
สามารถเลือกกำหนด ความยาวของสาย cable ได้
อุณหภูมิการเก็บรักษา: -20°C to +80°C

Datasheet